Khớp nối mềm (các đăng/ cardan)

30.000150.000

Trục nối mềm cardan bao gồm các kích thước chi tiết

 

 

Xóa